Документи

На вниманието на акционерите - от тук можете да изтеглите актуални документи.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy).

Obligatory information on the rights of persons regarding personal data protection (Privacy Policy).Политика за възнагрежденията на членовете на съвета на директорите.

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 08.06.2018г.

Списък на присъствалите акционери на ОСА, провело се на 08.06.2018г.

Одиторски доклад

Покана за ОСА и проекто решение за Дневния ред  насрочено за 08.06.2018

Одиторски доклад - за 2017г.

Доклад за дейността към 31.12.2017г.

ГФО - за 2017г.

Декларация по чл.100 - за 2017г.

ГФО към 31.12.2017г.

Приложение 9 към 31.12.2017г.

Пояснителни бележки към 31.12.2017

ОПР към 30.09.2017г.

Доклад за дейността  към 30.09.2017г.

Приложение 9 към 30.09.2017г.

Протокол от ИОСА провело се на 01.08.2017

Списък на акционерите присъствали на ИОСА на 01.08.2017

Правилник  на одитния комитет приет на 01.08.2017

ГФО към 30.06.2017г.

Доклад за дейността  към 30.06.2017г.

Приложение 9 към 30.06.2017г.

ОПР към 30.06.2017

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 22.06.2017г.

Покана за ИОСА и проекто решение за Дневния ред  насрочено за 01.08.2017

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 21.06.2017г.

Списък на присъствалите акционери на ОСА, провело се на 21.06.2017г.

Одиторски доклад - за 2017г.

Доклад за дейността

ГФО - за 2016г.

Покана за ОСА и проекто решение за Дневния ред  насрочено за 21.06.2017

Протокол - заседание на СД - 11.05.2017

 ГФО към 31.03.2017г.

Доклад за дейността  към 31.03.2017г.

Пояснителни бележки към 31.03.2017г.

Одиторски доклад - за 2016г.

Доклад за дейността към 31.12.2016г.

ГФО - за 2016г.

Декларация по чл.100 - за 2016г.

Декларация за добро корпоративно управление - за 2016г.

Междинни счет. отчети    -   3-то тримесечие(ГФО, приложение 10, приложение 9, справка инвестиции)

Междинни счет. отчети    -   1-во тримесечие(ГФО, приложение 10, приложение 9, справка инвестиции)

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 11.06.2016

Списък на присъствалите акционери на ОСА, провело се на 11.06.2016г.

Доклад на комисията по регистрация на ОСА, провело се на 11.06.2016г.

Одиторски доклад - за 2015г.

Доклад за дейността към 31.12.2015г.

ГФО - за 2015г.

Покана за ОСА и проекто решение за Дневния ред  насрочено за 11.06.2016

Протокол - заседание на СД - 22.04.2016


Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 19.06.2015

Списък на присъствалите акционери на ОСА на 19.06.2015г.

Доклад на комисията по регистрация на ОСА на 19.06.2015г.

Покана за общо събрание - 19.06.2015

Проекто-решение Дневен ред - 19.06.2015

Доклад за дейността към 31.12.2014г.

ГФО - за 2014г.

Одиторски доклад - за 2014г.

Протокол - заседание на СД - 11.05.2015

 

Покана за общо събрание - 21.06.2014

Доклад  - 21.06.2014

Приложение Дневен ред - 21.06.2014

Протокол - заседание на СД - 21.06.2014


Покана за общо събрание - 29.06.2013

Списък на присъствалите акционери - 29.06.2013

Доклад  - 29.06.2013

Пртокол - заседание на СД - 29.06.2013

 

Покана за общо събрание - 30.06.2012

Списък на присъствалите акционери - 30.06.2012

Доклад  - 30.06.2012

Пртокол - заседание на СД - 30.06.2012

 

Протокол - заседание на СД - 25.5.2011

Показа за ОСА 2 - 2.7.2011

Отчет за упдавлението на "Родина 91" АД до - 31.12.2011


Протокол - заседание на СД от 20.05.2010г.

Покана за ОСА 26.06.2010


Покана ОСА - 20.06.2009г.

Проекто решение ОСА - 20.06.2009г.

Протокол  - заседание на СД от 12.04.2009г.


Протокол - заседание на СД от 12.05.2008г.

ОПР и Баланс към 31.12.2008г. 

Доклад за дейността на "Родина 91" АД през 2008г.


Пълномощно - образец

Пълномощно - условия